Menu

Vedtægter

VEDTÆGTER Maj 2010

For klubben: FC SevenOaks

Stiftet den 1. maj 2010

§ 1. Navn og hjemsted: Damhaven Skole, Damhaven 13b, 7100 Vejle

Stk.1. Foreningens navn er FC SevenOaks

Stk.2. Foreningen har hjemsted i Vejle Kommune.

§ 2. Formål

Stk. 1. Foreningens formål er at samle og give interesserede børn, unge og voksne mulighed for at dyrke idræt og anden kulturel aktivitet.

Stk.2. Foreningen varetager fælles interesser indenfor de for foreningen til enhver tid afstukne rammer.

Stk.3. Foreningen tilsluttes idrætslige og andre organisationer, der er relevante for de aktiviteter, foreningen udbyder.

§ 3. Medlemskab

Stk. 1. Foreningen optager såvel aktive som passive medlemmer.

Stk. 2. Ind- og udmeldelse skal ske til træner eller bestyrelsesmedlemmer. Udmeldelse kan kun ske, hvis den pågældende har betalt kontingent for den periode, i hvilken udmeldelsen finder sted.

Stk. 3. Står et medlem i restance i 3 måneder, slettes vedkommende som medlem. Genoptagelse i foreningen kan først ske, når restancen er indbetalt.

Stk. 4. Bestyrelsen kan udelukke et medlem, når særlige forhold giver anledning hertil. Udelukkelsen gælder først efter, at den pågældende har haft lejlighed til at fremføre sit forsvar overfor bestyrelsen. Vedkommende medlem kan fordre udelukkelsen prøvet på den førstkommende generalforsamling. Indtil den tid er vedkommende at betragte som udelukket.

Stk. 5. Medlemmerne har ikke nogen økonomiske forpligtelser udover kontingentet.

§ 4. Bestyrelsen

Stk. 1. Foreningen ledes af en bestyrelse, som er ansvarlig for foreningens drift.

Stk. 2. Bestyrelsen består af formand, næstformand, kasserer og sekretær som minimum. 

Stk. 3. Bestyrelsen og en suppleant vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen af de stemmeberettigede medlemmer. Fra bestyrelsen afgår formand og sekretær på lige år, medens næstformand og suppleant afgår på ulige år. 

Stk. 4. Bestyrelsen holder møde mindst 4 gange årligt, eller når formanden skønner det nødvendigt, eller såfremt 2 andre bestyrelsesmedlemmer ønsker det. Møderne indkaldes med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal indeholde en dagsorden.

Stk. 5. Hovedbestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsen er til stede. I Formandens fravær indtræder næstformand i dennes sted. I tilfælde af stemmelighed har formanden (næstformand) den afgørende stemme.

Stk. 6. Bestyrelsen skal føre protokol over generalforsamlingen og bestyrelsesmøderne.

Stk. 7. Bestyrelsen hæfter ikke personligt for indgåede forpligtelser, for hvilke foreningen alene hæfter med den respektive formue.

§ 5. Generalforsamling

Stk. 1. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i april måned. Generalforsamlingen indkaldes ved bekendtgørelse i dagspressen eller via brev med mindst 21 dages varsel. Forslag, der ønskes behandlet, skal være hovedbestyrelsen i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. 

Stk. 2. Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af hovedbestyrelsen, og skal indkaldes, når mindst 25 stemmeberettigede medlemmer skriftligt forlanger det. I sidstnævnte tilfælde skal generalforsamlingen afholdes senest 1 måned efter, at opfordringen hertil er kommet hovedbestyrelsen i hænde. Opfordringen skal ledsages af den til behandling ønskede dagsorden.

Stk. 3. Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset det fremmødte antal og har med de indskrænkninger, som disse vedtægter foreskriver, den højeste myndighed i alle foreningens anliggender. Sagerne afgøres ved almindeligt stemmeflertal, dog undtaget de i § 7 og § 10 nævnte tilfælde.

Stk. 4. Medlemmer, der er fyldt 18 år, har stemmeret, såfremt vedkommende har været medlem af foreningen den sidste måned inden generalforsamlingen. Dog således, at børn (under 18 år), der er medlemmer af foreningen, kan have stemmeret ved deres forældre og være repræsenteret ved deres forældre i foreningens demokratiske struktur. Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde. Passive medlemmer er ikke stemmeberettigede, men har taleret på generalforsamlingen. Ved valg til foreningens bestyrelse, valg af revisorer og revisorsuppleanter, har alle, der opfylder betingelserne i ovenstående, stemmeret.

Stk. 5. Skriftlig afstemning skal finde sted, såfremt 10 stemmeberettigede medlemmer fordrer det. Afstemninger om udelukkelse skal ske skriftligt.

Stk. 6. Generalforsamlingen vælger en dirigent til at lede forhandlingerne.

Stk. 7. Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

1. Valg af dirigent og 2 stemmetællere

2. Formandens beretning.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Valg til bestyrelse.

6. Valg af revisor og revisorsuppleant.

7. Eventuelt.

§ 7. Vedtægtsændringer

Stk. 1. Ændring af vedtægterne kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget.

§ 8. Årsregnskab og revision

Stk. 1. Foreningens regnskabsår er kalenderåret.

Stk. 2. Kasseren skal hvert år senest 15. februar have driftsregnskaber og statusopgørelser for det foregående regnskabsår færdiggjort.

Stk. 3. Regnskaberne forsynes med revisionspåtegning af de generalforsamlingsvalgte revisorer.

Stk. 4. Revisionen består af 2 medlemmer, der sammen med 2 revisorsuppleanter vælges på den ordinære generalforsamling for 2 år ad gangen. Revisorerne henholdsvis revisor-suppleanterne afgår skiftevis.

§ 9. Administration 

Stk. 1. Foreningens formand og kasserer tegner foreningen.

Stk. 2. Bestyrelserne fastsætter størrelsen af indskud ved indmeldelse, kontingent, antal opkrævningsterminer samt træner-, instruktør- og lederhonorarer.

Stk. 3. Hvert år inden udgangen af november måned skal handlingsplaner og budgetter herunder budgetter for det kommende regnskabsår være behandlet af bestyrelsen eller et heraf nedsat udvalg. 

Stk. 4. Bestyrelsen nedsætter de udvalg og ansætter det personale, den finder behov for til varetagelse af foreningens administration og drift.

§ 10. Opløsning

Stk. 1. Foreningens opløsning kan kun finde sted ved, at der på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger træffes enslydende vedtagelse herom af mindst 3/4 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2. Evt. aktiver skal, såfremt der ikke samtidig med foreningens opløsning etableres en eller flere lokale foreninger, tilfalde børne- og ungdomsarbejdet i Vejle Kommune. Vedtægterne er vedtaget på den stiftende generalforsamling den 20. maj 2010